Obsah

Odběr zpravodaje

Energeticky úsporné bydlení

aneb dotace nejen na zateplování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo program na energeticky úsporné bydlení, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. V tomto programu lze žádat o podporu na snížení energetické náročnosti bytových domů.


 V jaké lokalitě je možné žádat o podporu?

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy (začátkem roku 2016 bude možné na území Prahy žádat o podporu v podprogramu Bytové domy programu Nová zelená úsporám: www.novazelenausporam.cz).

Kdo může žádat o podporu?

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Na co je možné žádat o podporu?

  • zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy,
  • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění,
  • výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
  • instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů,
  • instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo,
  • zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Další informace, které byste měli vědět:

Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti: 25,5 %. Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 32,3 %.

Požadavky jsou následující:

A) úsporu celkové dodané energie min. 40 %.

B) klasifikační třídu celkové dodané energie B nebo lepší.

C) kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v programu?

1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení.

Ke splnění podmínek pro přidělení podpory musíte doložit:

• projektovou dokumentaci,

• energetické posouzení.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách: www.ckait.cz a www.cka.cz. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1. Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem.

3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu na https://mseu.mssf.cz/.

Projektové záměry a žádosti je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách www.crr.cz v sekci „Kontakty IROP“.

Informace převzaty z www stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR.