Obsah

Odběr zpravodaje

S chráněnými živočichy pod jednou střechou

V posledních letech se díky různým dotačním programům EU výrazně zrychlilo tempo oprav panelových domu. Především v souvislosti s projekty na zateplení domovního pláště dochází k ničení úkrytů netopýrů a hnízdišť rorýsů. Pokud záměr nového projektu může zasáhnout úkryty netopýrů, je třeba mít na paměti, že primární snahou je zachovat stav vhodný pro netopýry i po realizaci projektu revitalizace domu. V některých případech není zachování úkrytu možné, i tehdy je však potřeba postupovat tak, aby negativní dopad na netopýry byl co nejmenší.


 Legislativní problematika

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou totiž chráněny zákonem (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů zejména novely č. 175/2006) a právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá. To poskytuje netopýrům dostatečnou legislativní ochranu. Všechny druhy netopýrů podléhají přísné ochraně navíc i na základě evropské legislativy, tzv. Směrnice o stanovištích (č. 92/43/EEC), která byla v naší legislativě implementována do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Zmíněné zákony doplňuje ještě zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zabývající se ochranou jedinců a který zakazuje týrání a bezdůvodné usmrcování všech obratlovců, včetně letounů.

Rekonstrukce domů bez problémů

Při rekonstrukci a zateplování budov je třeba brát ohled na výskyt rorýsů a netopýrů. Dle patřičných zákonů, které jsme zmínili výše, je hnízdiště rorýsů či netopýrů třeba ohlásit a projednat na příslušném orgánu ochrany přírody. A to před zahájením stavebních prací.

Ochrana hnízdišť našich malých kamarádů je zakotvena i v dotačním programu Nová zelená úsporám, který vyžaduje zoologické zhodnocení vlivu revitalizace na zvláště chráněné živočichy, tedy zejména netopýry a rorýse obecného.

Jak je třeba postupovat před zahájením stavebních úprav bytového domu?

V první řadě je nutné zjistit, zda se rorýsi či netopýři ve stavbě vyskytují a tuto skutečnost zohlednit v projektové dokumentaci. To je velmi důležitý krok, ať již ve vztahu k žádosti o vydání stavebního povolení, kterou kromě stavebního úřadu posuzují také odbory životního prostředí, nebo v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

Ve většině případů je pro zjištění přítomnosti těchto živočichů nezbytné provedení orientačního zoologického průzkumu, což platí zejména v případě netopýrů, kteří se mohou vyskytovat v různých typech úkrytů a v různých fázích životního cyklu v průběhu celého roku. Průzkum by měl ukázat, jaké druhy netopýrů se v domě vyskytují, v kterém období, jaké úkryty a výletové otvory používají. Na základě konkrétní situace je pak doporučen nejvhodnější postup. Vše je však třeba řešit s dostatečným předstihem, protože průzkum lze spolehlivě uskutečnit jen v určitém období roku – přítomnost rorýsů se dá zjistit pouze v období hnízdění, mimo toto období je to prakticky nemožné, neboť nezanechávají téměř žádné pobytové stopy.

Víte že... rorýsi jsou velmi rychlí?

Při střemhlavém letu dokážou vyvinout rychlost až 220 km/h. Rychlejší jsou v Evropě už jenom jejich příbuzní rorýsi velcí (Apus melba) a pak také sokol stěhovavý (Falco peregrinus).

Podobně výskyt netopýrů lze detekovat pouze v sezóně, kdy jsou aktivní, naopak v průběhu zimování je to velmi obtížné. V tomto období totiž zůstávají netopýři ve svých úkrytech, kde upadají do stavu hluboké letargie (tzv. hibernace). Při tom se jim zpomalují veškeré životní funkce a jejich organismus čerpá energii pouze z předem vytvořených tukových zásob. V tomto stavu zůstávají prakticky po celou zimní sezónu. S průzkumem mohou pomoci např. členové České společnosti pro ochranu netopýrů nebo České společnosti ornitologické. Další možností je nahlédnout do databáze registrovaných hnízdišť rorýsů volně přístupné na www.rorysi.cz nebo databáze údajů o výskytu netopýrů v panelových sídlištích prostřednictvím www.ceson.org.

Vhodné načasování prací

Pro rorýse je z pohledu stavebních prací nejdůležitější jejich načasování. Práce by neměly kolidovat s hnízdní sezónou, tj. s obdobím od 20. dubna do 10. srpna. Podobně v případě netopýrů nesmí být stavební práce realizovány v době výskytu letní kolonie s nevzletnými mláďaty nebo zimujících netopýrů. Existence letních kolonií se z větší části překrývá s obdobím hnízdění rorýsů, zimování spadá do období přibližně od poloviny listopadu do poloviny března v závislosti na průběhu počasí v daném roce. Důvodem pro toto načasování je nutnost eliminace rušení živočichů při odchovu mláďat a zajištění přežití hibernujících netopýrů. I v případech, kdy nelze ze závažných důvodů stavební práce vhodně načasovat a musí být provedeny v některém z uvedených kritických období, existují určitá řešení (např. použití tzv. jednosměrné uzávěry).

Zachování větracích otvorů

Pokud při stavebních úpravách domu nedochází k úpravě větrané střechy na nevětranou, je nutné zachovat i po provedených úpravách prostupné nejlépe všechny dosud existující ventilační průduchy, které slouží jako vletové otvory do úkrytů za nimi jak rorýsům, tak netopýrům. Při realizaci zateplení nesmí otvory zůstat uzavřeny ani na přechodnou dobu, ale po instalaci izolační vrstvy se musí ještě tentýž den obnovit. Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba následně zabezpečit proti zatékání srážkové vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy.

Zachování štěrbinového úkrytu netopýrů při zateplování

Spáry mezi panely a jiné štěrbiny mají být v průběhu zateplování vesměs překryty izolační vrstvou polystyrenu. I přesto lze tyto úkryty pro netopýry zachovat. Jakým způsobem? Pokud je to technicky možné, instaluje se na místo, kudy netopýři do štěrbiny pronikají, speciální budka, která po zateplení funguje jako průlezný tunel tepelně izolační vrstvou do původního úkrytu mezi panely. K dispozici jsou různé typy dřevobetonových budek, které mají v zadní stěně otvor nebo ji mají zcela otevřenou. Budky se na stěnu přilepují stejně jako polystyrenové desky zateplení, případně se mohou navíc upevnit pomocí na bocích umístěných kovových vinklů a šroubů. Povrch budek se ve finální fázi překryje perlinkou a opatří stejným nátěrem jako okolní plocha, takže na budově nejsou nijak nápadné, viditelné jsou pouze úzké vletové otvory.

 

Autor: Dr. Jan Zukal

Částečně převzato z webu TZB-info.cz